לוגו - מאמן כושר אישי פרסונל פיט

דרושים מאמנים לצוות של פרסונל פיט

אימון לדוגמא

דרישות התפקיד

 • היקף משרה על בסיס שעתי
 • המשרה מיועדת לנשים וגברים כאחד
 • פרילנסר בעל תיק עוסק זעיר\מורשה
 • ניידות חובה – לטובת הגעה אל הלקוח
 • אימוני כושר אישיים עד בית הלקוח או בפארק
 • מאמן מוסמך בעל תעודה של מוסד לימוד מוכר
 • תעודות והכשרות נוספות בתחום – יתרון!
 • העבודה הינה בפריסה ארצית לפי אזורים גאוגרפיים
 • בעל אהבה למקצוע, יצירתיות, ייצוגיות ואמינות מעל לכל
 • תקפידו להעביר לנו בבקשה קורות חיים בפורמט PDF או DOC
 • נכון להיום עצרנו עם הגיוסים אבל אתם מוזמנים לשלוח בכל זאת
 • בעל תעודה של מגיש עזרה ראשונה בתוקף (לטובת הנושא הביטוחי)
 • תשלחו קורות חיים למייל: personal.fit.israel@gmail.com

  חוזה עבודה אישי

  הסכם  למתן שירותים שנערך ונחתם ב______  ביום                          לחודש __________שנת 2023 בין: (להלן: "המזמין") מצד אחד; ובין: ___________________ ת.ז. ___________________ מ – ___________________ (להלן: "מאמן הכושר") מצד שני; הואיל והמזמין מעוניין לקבל מאת מאמן הכושר שירותי הדרכה ואימון לצד ג' (קרי מודרכים אשר יסופקו למאמן הכושר ע"י המזמין להלן: "המודרכים" ), וזאת בהסתמך על הצהרותיו של מאמן הכושר כאמור להלן; והואיל ומאמן הכושר מצהיר ומאשר כי הנו בעל כושר ביצוע ידע, מומחיות, ניסיון ומשאבים הדרושים לביצוע כל התחייבויותיו על פי הסכם זה והוא מסוגל ומסכים למתן השירותים האמורים לעיל כקבלן עצמאי נותן שירותים על בסיס תנאי הסכם זה; והואיל והצדדים מעניינים כי יחסי הצדדים יהיו יחסי קבלן-מזמין וכי לא יתקיימו בין הצדדים יחסי עובד-מעביד; והואיל והצדדים מבקשים להגדיר ולהסדיר את תנאי מתן השירותים וביצוע התחייבויות מאמן הכושר והיחסים המשפטיים ביניהם בכל הקשור למתן השירותים בהתאם לתנאי הסכם זה; לפיכך הוסכם הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן: 1. מבוא המבוא להסכם זה לרבות הצהרות הצדדים הכלולות והמסמכים הנזכרים בו וכל נספח בו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו, וייחשב כתנאי מתנאי ההסכם. 2. מהות השירותים א. מאמן הכושר יקבל מאת המזמין, אחת לתקופה, בהתאם להחלטתו של המזמין רשימת מודרכים. מאמן הכושר יצור קשר עם המודרכים בתיווכו הבלעדי של המזמין ויספק להם שירותי הדרכת כושר ברמה המקצועית הגבוה ביותר  (להלן: "השירותים"). ב. מאמן הכושר יפעל בהתאם להנחיות והוראות המזמין. מאמן הכושר מתחייב לפעול בהתאם ובכפוף להנחיות והוראות אלה בנאמנות ומסירות, לשם השגת יעדי ההתקשרות נשוא ההסכם. 3. תמורה א. בגין מתן השירותים ישולם למאמן הכושר תמורה חודשית בסך השווה למכפלת שעות עבודתו בפועל בסך של בין 80₪ עד 100₪ (כולל מע"מ) לכל שעת עבודה, עבור אימון זוגי התשלום יהיה 120₪. (להלן: "התמורה"). ב. מוצהר ומובהר כי התמורה כאמור לעיל נקבעה אך ורק על יסוד ובהסתמך על העובדה וההסכמה שאין מתקיימים יחסי עובד – מעביד בין הצדדים, אלא זוהי תמורה עבור שירותים קבלניים, הכוללת וממצה את זכות מאמן הכושר לתמורה. ג. התמורה תשולם למאמן הכושר כנגד קבלה  שימציא מאמן הכושר למזמין, עד 10 ימים לאחר מועד קבלת הדיווח בסוף כל  חודש. (דיווח ב-30 לחודש, התשלום למאמן ב-10 לחודש הבא) ד. מאמן הכושר מתחייב לשלם את מלוא המיסים, התשלומים האגרות וההיטלים שחלים עליו ו/או על פעילותו כנותן שירותים בכל הקשור למילוי תפקידיו ומתן השירותים על ידו עפ"י הסכם זה. המזמין ינכה מכל תשלום למאמן הכושר מס במקור, כפי שיתחייב מהוראות דיני מס הכנסה, אלא אם כן ימציא מאמן הכושר אישור תקף בדבר פטור מניכוי מס במקור. 4. הצהרות והתחייבויות מאמן הכושר א. מאמן הכושר מצהיר בזאת כי הנו מאמן כושר מוסמך ובעל רשיון לעסוק במקצועו. מאמן הכושר יציג תעודותיו המקצועיות בפני המזמין. מאמן הכושר מצהיר בזאת כי לא נפסל ממקצועו וכי הנו זכאי לתעודותיו המקצועיות הנ"ל. ב. לאור מהות התפקיד ורגישותו, מאמן הכושר מתחייב לפעול במסגרת תפקידו כאמור בהסכם זה, באופן מקצועי, שקול ואחראי, עפ"י הקריטריונים והדרישות המקצועיות המקובלים במקצוע. 5. סעיף אי תחרות א. מאמן הכושר מצהיר בזאת, כי לא יעבוד באופן פרטי עם מי מן המודרכים אשר יסופקו לו על ידי המזמין.  עבודה פרטית תיחשב גם במהלך 3 השנים הראשונות מיום סיום הקשר של הלקוח או המדריך עם החברה. ב. מאמן הכושר מצהיר בזאת כי לא יגבה כל כסף למענו ו/או למען צד ג' כלשהו מן המודרכים אשר יסופקו לו על ידי המזמין. ג. היה ויפר מאמן הכושר אחד מן הסעיפים שבסעיף 5 לעיל ישפה מאמן הכושר את המזמין בסך של 10,000₪ כפיצוי מוסכם בין הצדדים, וזאת מבלי לגרוע מזכותו של המזמין לפנות לכל ערכאה משפטית ו/או אחרת לשם קבלת פיצויים מאת מאמן הכושר. 6. תקופת ההסכם וסיומו א. תקופת ההתקשרות על פי תנאי הסכם זה תחל מתאריך _____________ . ב. כל צד יהיה רשאי, מכל סיבה שהיא, להפסיק את התקשרותו על פי הסכם זה בהודעה מוקדמת בת 30 ימים לפחות. ג. מבלי לפגוע באמור לעיל, המזמין יהא רשאי להודיע למאמן הכושר על הפסקת תוקפו של ההסכם ללא כל הודעה מוקדמת במקרים כדלקמן: 1). מאמן הכושר מעל באמון ו/או שפעל בחוסר יושר ו/או בחוסר נאמנות כלפי המזמין. 2). מאמן הכושר הפר התחייבויותיו על פי הסכם זה ולא תיקן את ההפרה תוך 3 ימים מהודעת המזמין. 7. מהות יחסי הצדדים – מעמדו של מאמן הכושר א. מוצהר ומוסכם בזה בין הצדדים כי מאמן הכושר הנו נותן שירותים, ולא יהיו קיימים ולא ישררו בין מאמן הכושר לבין המזמין בכל עת, יחסים של עובד מעביד, או יחסי שותפות כמשמעותם עפ"י כל דין על כל המשתמע מיחסים אלה. ב. מובהר כי התחייבויות מאמן הכושר כאמור בסעיף זה הינה תנאי יסודי בהסכם זה, וידוע למאמן הכושר כי המזמין התקשר עמו בהסכם זה רק על בסיס הצהרתו והתחייבותו דלעיל. הצדדים מאשרים ומצהירים כי קראו בעיון את ההסכם דלעיל על כל סעיפיו ונספחיו, וכי הם חותמים עליו מתוך הבנה מלאה של תוכנם ומשמעותם. ולראייה באנו על החתום: ___________________                                                    ___________________ המזמין                                                                                מאמן הכושר

   

  PDF חוזה עבודה אישי

  תלחצו כאן להורדת חוזה להמחשה

אימון ראשון בלי התחייבות

אימון ראשון ב- 200 ש"ח חד פעמי

דברו איתיוואטסאפ